A media1.hu – a továbbiakban: Adatkezelő – az alábbiakban tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) – a www.media1.hu című honlap használata során felmerülő főbb adatvédelmi kérdésekről, irányelvekről.

Adatkezelő a honlap egyes funkcióinak használata során tudomására jutott adatokat kizárólag a megjelölt célból és ideig, a hatályos jogszabályi előírások szerint bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére – a törvényben meghatározott eseteket kivéve – semmilyen körülmények között nem adja át. Felhasználó a www.media1.hu című honlap használatával, illetve a Hírlevélre történő feliratkozással elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket.

1. Vonatkozó jogszabályok

2. Fogalmak

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Felhasználó hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. Adatkezelő:

Cégnév: Media1 Digitális Média Kft. (a vipcast Media Bt. társasági formaváltással létrejött jogutódja)
Székhely címe: Gárdony Virág u. 3/a
Cégjegyzékszám: 07-09-032952
Adószám: 27532825-2-07

Elérhetőség: [email protected]

Szerver szolgáltató: zerotimeservices.com. A szerverszolgáltató adatkezelési tájékoztatója: https://zerotimeservices.com/wp-content/uploads/2020/04/Adatkezelesi-tajekoztato-20180526.pdf

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

4.1. Hírlevél

A kezelt adatok és az adatkezelés célja: Adatkezelő a Felhasználó által a Hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatot (név, e-mail cím) a hírleveleken keresztül történő rendszeres tájékoztatás és kapcsolattartás céljából kezeli. A Hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználó a Hírlevélre feliratkozással elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatait (név és e-mail cím) a fenti célok érdekében kezelje.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Felhasználó által megadott adatok a Hírlevélről leiratkozással azonnal törlődnek.

Az adatkezelés jogalapja: A Hírlevél küldés keretében történő adatkezelés jogalapja az Érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

Az adatok megismerésére jogosult az Adatkezelő Hírlevél szerkesztésével foglalkozó munkatársa(i). A hírlevelek kiküldéséhez a Mailchimp nevű szolgáltatást vesszük igénybe. A Mailchimp adatkezelési gyakorlatáról itt olvashat. A hírlevelekről a felhasználó önmaga bármikor le tud iratkozni, a hírlevelek végén lévő hivatkozásra kattintva, a megjelenő utasítások szerint eljárva.

4.2. Kapcsolatfelvétel

A kezelt adatok és az adatkezelés célja: A Felhasználók által önkéntesen megadott adatot kizárólag a megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség)  kezeljük.

Az adatkezelés időtartama: Adatfeldolgozó a médiaszolgáltatói, a weboldal üzemeltetői és az online kereskedelmi tevékenységével összefüggésben elektronikus vagy postai úton küldött hallgatói levelekkel, sms-ekkel vagy telefonhívásokkal, illetve telefonüzenetekkel kapcsolatban semmi olyan adatot nem rögzít, melynek alapján az érintett azonosítható lenne. Panaszosügyek esetében a kivizsgáláshoz, illetve a panaszos azonosításához szükséges adatokat az Adatkezelő az ügy kivizsgálását követő 5. év december 31. napjáig őrzi meg.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulás.

Az adatok megismerésére az Adatfeldolgozó ügyfélszolgálati munkatársa és a panaszok kivizsgálását végző munkatárs jogosult.

5. Cookie-k (sütik) használata

A www.media1.hu honlapra belépéskor a weboldal automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon). Erre a célra úgynevezett számítógépes „sütiket” (cookie) használ. A süti egy apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, amely azt a Felhasználó gépén tárolja egy elkülönített könyvtárban. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A cookie-k segítségével könnyebb, hatékonyabb az internet használata. A cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot. .Amennyiben a Látogató szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat, azt böngészője segítségével megteheti.

6. Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok)

A weboldal látogatása során az Adatfeldolgozó által működtetett számítástechnikai eszközök automatikusan tárolják a látogatók alábbi adatokat:

Az adatrögzítés célja: Az adatok a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, a rendszerbiztonság és stabilitás céljából kerülnek naplózásra. A naplófájlok naponta frissülnek és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományokat.

Az adattárolás ideje: Adatfeldolgozó 1 évig tárolja a szerverén.

Az IP-cím kezelésének jogalapja: Adatfeldolgozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

Az adatok megismerésére az Adatkezelő weboldalának üzemeltetésével megbízott munkatárs jogosult.

7. Egyéb szolgáltatások

7.1 A Media1 használja a Facebook szolgáltatását. Ennek segítségével a tartalmakat a felhasználó megoszthatja ismerőseivel a közösségi média platformon, illetve hozzászólásokat tehet a megosztott tartalmakhoz kapcsolódóan. A Facebook szolgáltatás cookie-kat hagyhat a számítógépen, ezek működését a Facebook a saját adatvédelmi irányelvei szerint kezeli. A cookie által tárolt adatokat a Facebook Inc. Európai Unió területén működő szerverein tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az adatokat. További információ a https://www.facebook.com/business/gdpr weboldalon érhető el.

7.2. A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző azonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó összesített pszeudoanonimizált, azaz konkrét személyek beazonosítására önmagában nem alkalmas statisztikák készítése érdekében. A Gemius adatkezelési gyakorlatáról, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie tiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.

7.3.  A honlap használja a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense , valamint a reCAPTCHA szolgáltatásait. Az Analytics cookie-kat hagyhat a felhasználó eszközén a honlap összesített, statisztikai elemzésének elkészítése érdekében. A Google AdSense ugyancsak cookie-kat hagyhat hátra, illetve webjelzőket (beacont) is használ a minél inkább releváns megjelenés érdekben. A vállalat a tárolt adatokat a Google Inc. amerikai szerverein tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat átadhatja harmadik félnek, ha ezt törvény írja elő, vagy ha a Google Inc. megbízásából végez adatfeldolgozást. A cookie-k segítségével lehetőség van arra, hogy a felhasználói  magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklám jelenjen meg számára akár más weboldalakon. A cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A  reCAPTCHA csökkenti annak esélyét, hogy különböző robotok visszaéléseket kövessenek el. Erről itt és itt.

7.4. A honlapon a működési költségek biztosítása érdekében hirdetéseket jelenítünk meg partnerünk, a Sales Contact Szolgáltató Kft.-vel (a továbbiakban: „Médiahirdetési-felület értékesítő”) kötött hirdetésértékesítői, partneri szerződés alapján. Partnerünk hirdetési adatkezelési szabályzatát itt találják: https://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek.html

7.5. A működési költségek biztosítása érdekében olvasóinktól működési hozzájárulást is fogadunk. A működési költségek fogadásához a Paypal.com, a Transferwise és a Magnet Bank szolgáltatását használjuk. A PayPal üzemeltetőjének adatvédelmi leírása itt található: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full A Transferwise üzemeltetőjének adatvédelemmel kapcsolatos iránymutatása itt található: https://transferwise.com/hu/help/articles/2932697/mik-az-adatvedelmi-iranyelveitek A MagnetBank adatvédelmi tájékoztatója itt található: https://www.magnetbank.hu/adatvedelem  A működési támogatás befizetése során megadott adatok valódiságát a media1.hu nem ellenőrzi. Az adatok kezelése számviteli okokból történik, az adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, azt nem hozzuk illetéktelen felek tudomására.

7.6. A honlapon lévő híreket megosztjuk a Media1 Telegram-csatornáján keresztül is az erre feliratkozottak számára. A Telegram adatvédelmi szabályzata itt található: https://telegram.org/privacy. A felhasználó minden esetben saját maga tudja kezelni, hogy a Telegram csatornára feliratkozik vagy leiratkozik-e.

8. Adatvédelem

Adatkezelő a digitális adattartalmakat bizalmasan, megfelelően korszerű adatvédelmi eszközök használatával kezeli, azokat harmadik személynek csak a jogszabályban meghatározott esetekben adja ki. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. A Felhasználók személyi jogai

9.1. Tájékoztatás

Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (GDPR 15. cikk). Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belül írásban, – elektronikus úton benyújtott kérelem esetén elektronikus úton – közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, de a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelem esetén Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

9.2. Adatok helyesbítése és kiegészítése

Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok – kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is (GDPR 16. cikk). Adatkezelő a helyesbítésről vagy kiegészítésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9.3. Tárolt adatok törlése

Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a személyes adatot, ha

Adatkezelő a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. (GDPR 17. cikk).

9.4. Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes, de nem kéri az adatok törlését. Kérheti, ha az adatkezelés megjelölt célja szerint már nincs szükség a személyes adatokra, de a Felhasználó jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat, továbbá akkor, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az Adatkezelő jogos indokai az jogos indokaival szemben (GDPR 18. cikk).

9.5. Adathordozhatóság

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (GDPR 20. cikk).

9.6. Tiltakozás

A Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk), ha

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja és a tiltakozásról, illetve az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

10. Jogorvoslat

Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak veszélye fennáll.

Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti. Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató módosítására.

Budapest, 2022.03.22.